ĐLQVT: Đếm đến 4, nhận biết nhóm có số lượng 4. Lứa tuổi MGB 3-4 tuổi.